Spar mig for anstrengelserne — lav din bulgarske oversættelse selv og få mig til at signere den. Det sparer du også penge ved.

Stempel

Legalisering af bulgarsk

Som statsautoriseret translatør i bulgarsk kan jeg verificere din bul­garske over­sæt­telse. Det kan medføre nogen skriven frem og tilbage, hvis jeg har æn­dringsforslag, men det vil i sidste ende være det bil­ligste.

Des­uden bliver over­sættelsen bedre: I stedet for et enmandsprojekt, bliver le­ga­li­se­rin­gen nu udkommet af en kre­ativ vekselvirkning mellem to sprogkyndige.

Se i det juridiske grundlag for trans­latørvirksomhed (Bekendtgørelse af lov om translatører og tolke).

Andre sprog

Hvis det er skri­velser på andre sprog (altså ikke bul­garsk), som du ude­­lukkende skal bruge over for ud­læn­dingemyndighederne (Ud­­læn­din­ge­ser­vice, frem­medpoliti), po­litiet eller kom­­mu­na­le myn­digheder, kan du også bruge mig. Jeg har været re­­gistreret hos dem siden 1986, da jeg blev indført på Rigs­po­litichefens tol­kefortegnelse, der i dag er en da­tabase, som alle po­litistationer og Udlændingeservice bruger, når de skal finde tolke og o­versættere. Jeg er registreret hos Rigs­politichefen i sprogene:

  • Bulgarsk,
  • makedonsk,
  • russisk,
  • serbokroatisk (herunder serbisk, kro­atisk, bosnisk, mon­tenegrinsk)